مناقصه نگهداری فضای سبز – مردادماه 97

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
97/05/08 مناقصه نگهداری فضای سبز 97 - 97/05/17 97/05/20

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
97/05/08 خراسان/شهرآرا - - دانلود
info@expo.ir