مناقصه نگهداری تاسیسات مکانیکی

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/08/11 مناقصه نگهداری تاسیسات مکانیکی - 98/08/21 14:30 98/08/22 08:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/08/11 خراسان - - دانلود
info@expo.ir