مناقصه نگهداری، حفظ، تغییر، ایجاد و احداث فضاي سبز – آبان 99

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
99/08/14 مناقصه نگهداری، حفظ، تغییر، ایجاد و احداث فضاي سبز - 99/08/25 99/08/26

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
99/08/14 خراسان - - دانلود

.

اطلاعات بیشتر: در سامانه ارجاع کار شهرداری

info@expo.ir