مناقصه فضای سبز – دی‌ماه 97

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
97/10/29 مناقصه فضای سبز - 97/11/08 97/11/09

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
97/10/29 خراسان، شهرآرا - - دانلود
info@expo.ir