مناقصه عمومی تکمیل سرویس های بهداشتی سالن فردوسی – اسفند 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/12/07 مناقصه عمومی تکمیل سرویس های بهداشتی سالن فردوسی - 98/12/17 14:30 (تا 98/12/20 تمدید گردید) 98/12/19 14:00 (به 98/12/21 موکول گردید)

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/12/07 خراسان - - دانلود
info@expo.ir