مناقصه حفظ، نگهداری، تغییر و ایجاد فضای سبز – تیر 99

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
99/04/26 حفظ، نگهداری، تغییر و ایجاد فضای سبز - 99/05/05 14:30 99/05/06 09:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
99/04/26 خراسان - - دانلود
info@expo.ir