مناقصه حفظ، نگهداری، تغییرات و ایجاد فضای سبز – تیرماه 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/04/24 مناقصه حفظ، نگهداری، تغییرات و ایجاد فضای سبز - 98/05/03 13:30 98/05/05 09:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/04/24 خراسان - - دانلود
info@expo.ir