مناقصه انجام امورخدمات حفاظت فیزیکی-نظارتی–کنترلی و برقراري خدمات راهنمایی و رانندگی و نگهبانی انتظامات – دی 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/10/29 انجام امورخدمات حفاظت فیزیکی-نظارتی–کنترلی و برقراري خدمات راهنمایی و رانندگی و نگهبانی انتظامات - 98/11/08 14:30 98/11/10 12:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/10/29 خراسان - - دانلود
info@expo.ir