مزایده غرفه های ثابت خدماتی – آبان 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/08/11 مزایده غرفه های ثابت خدماتی - 98/08/23 13:00 98/08/25 08:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/08/11 خراسان - - دانلود
info@expo.ir