مزایده برگزاری عناوین نمایشگاهی – اردیبهشت 99

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
99/02/11 مزایده چهار عنوان نمایشگاهی سال 99 - 99/02/20 14:30 99/02/21 11:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
99/02/11 خراسان - - دانلود
info@expo.ir