مزایده برگزاری چهار عنوان نمایشگاهی – تیر 1401

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
01/04/13 مزایده برگزاری چهار عنوان نمایشگاهی 01/04/25 23:00 01/04/26 13:00 01/04/28 11:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
01/04/13 قدس - رسمی - - دانلود
info@expo.ir