مزایده امور تبلیغات محیطی و امور صوتی و آوا تبلیغاتی – نوبت دوم – تیرماه 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/04/24 مزایده امور تبلیغات محیطی و امور صوتی و آوا تبلیغاتی - نوبت دوم - 98/05/03 13:30 98/05/05 08:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/04/24 خراسان، همشهری - - دانلود
info@expo.ir