تجدید مناقصه فنی مهندسی و نگهداری ساختمان ها و ابنیه

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/08/25 تجدید مناقصه فنی مهندسی و نگهداری ساختمان ها و ابنیه - 98/09/04 14:30 98/09/05 14:30

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/08/25 خراسان - - دانلود
info@expo.ir