تبلیغات محیطی 97 – نوبت دوم

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی احتمال تمدید
97/03/05 تبلیغات محیطی پایان وقت اداری
97/04/09 15:30
97/04/10
زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی جمع کل دریافت سند
    0 0 0 دانلود
info@expo.ir