پیتزا و کباب ترکی

تاریخ: موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی احتمال تمدید
1395/11/18 پیتزا و کباب ترکی 1396/01/20 1396/01/20 1396/01/22  

 

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی جمع کل
           
info@expo.ir