واگذاری فضای سالن همایش واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
1399/10/04 واگذاری فضای سالن همایش واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد 1399/10/14 13:30 1399/10/14 14:30 1399/10/15 10:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
- - - - -

.

اطلاعات بیشتر در سامانه ارجاع کار شهرداری مشهد

info@expo.ir