مناقصه خدمات نظافت فضای اداری، خدمات پذیرایی و آبدارخانه و انجام خدمات بهداشت محیط در فضای باز 97

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
97/06/20 خدمات نظافت فضای اداری، خدمات پذیرایی و آبدارخانه و انجام خدمات بهداشت محیط در فضای باز نمایشگاه - 97/06/31 15:30 97/07/01 10:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
97/06/20 شهرآرا ، خراسان - - دانلود
info@expo.ir