مناقصه انتظامات 97

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی احتمال تمدید
97/03/10 مناقصه انتظامات 97 پایان وقت اداری 15:30
97/03/22
97/03/23  
زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی جمع کل دریافت اسناد
97/03/12 خراسان
شهرآرا
      دانلود
info@expo.ir