مزایده کالاهای ضایعاتی و اسقاط

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
99/04/10 مزایده کالاهای ضایعاتی و اسقاط - 99/04/21 14:30 99/04/22 09:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
99/04/10 خراسان - - دانلود
info@expo.ir