مزایده تجهیزات نمایشگاهی 97 – نوبت دوم

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
97/05/07 مزایده تجهیزات نمایشگاهی - نوبت دوم - 97/05/16 97/05/17

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
97/05/07 خراسان/شهرآرا - - دانلود
info@expo.ir