مزایده غرفه های ثابت خدماتی – مهر 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/07/07 مزایده غرفه های ثابت خدماتی - 98/07/16 14:00 98/07/17 08:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/07/07 خراسان - - دانلود
info@expo.ir