مزایده غرفه های ثابت خدماتی – شهریور 1401

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
01/06/05 مزایده غرفه های ثابت خدماتی - 1401/06/17 13:00 1401/06/19 11:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
01/06/05 قدس - رسمی - - دانلود
info@expo.ir