مزایده برگزاری عناوین نمایشگاهی – دی 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/10/03 مزایده عناوین نمایشگاهی - 98/10/12 13:00 98/10/14 14:30

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/10/03 خراسان - - دانلود
info@expo.ir