مزایده برگزاری عناوین نمایشگاهی – تیرماه 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/04/17 مزایده عناوین نمایشگاهی - 98/04/26 14:30 98/04/27 08:30

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/04/17 خراسان، شهرآرا - - دانلود
info@expo.ir