مزایده خودرو 96

تاریخ: موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی احتمال تمدید
1396/08/20 مزایده خودرو 96 1396/08/30 1396/08/30 1396/09/01  

 

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی جمع کل
           
info@expo.ir