مزایده (حراج) ضایعات آهنی و اسقاطی – مرداد 99

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
99/05/08 مزایده (حراج) ضایعات آهنی و اسقاطی - 99/05/19 14:30 99/05/20 09:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
99/05/08 - - - دانلود
info@expo.ir