مزایده تجهیزات نمایشگاهی 97 – نوبت سوم

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
97/05/30 مزایده تجهیزات نمایشگاهی 97 – نوبت سوم - 97/06/14 ساعت 15:30 97/06/17 ساعت 11:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
97/05/30 خراسان/شهرآرا - - دانلود
info@expo.ir