مزایده تجهیزات نمایشگاهی 97

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
97/04/20 تجهیزات نمایشگاهی - 97/05/02 97/05/03

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
21 و 23 تیرماه خراسان/شهرآرا - - دانلود
info@expo.ir