مزایده تبلیغات محیطی و آوا 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/04/01 تبلیغات محیطی و آوا - 98/04/13 98/04/15

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/04/01 خراسان / شهرآرا - - دانلود
info@expo.ir