مزایده برگزاری چهار عنوان از نمایشگاه های سال 1400

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
1400/06/16 مزایده برگزاری چهار عنوان از نمایشگاه های سال 1400 - 1400/06/30 14:30 1400/06/31 10:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
1400/06/17 خراسان، رسمی - - دانلود
info@expo.ir