مزایده برگزاری نمایشگاه مبلمان – شهریور 1401

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
01/06/05 مزایده برگزاری یک عنوان نمایشگاهی 1401/06/16 23:00 1401/06/17 13:30 1401/06/19 11:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
01/06/05 قدس - رسمی - - دانلود
info@expo.ir