مزایده برگزاری عناوین نمایشگاهی – اردیبهشت‌ماه 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/02/14 مزایده برگزاری عناوین نمایشگاهی 98 - 98/02/24 98/02/25 10:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/02/14 خراسان / شهرآرا - - دانلود
info@expo.ir