مزایده برگزاری عناوین نمایشگاهی 97

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
97/06/24 برگزاری عناوین نمایشگاهی 97 - 97/07/04 15:30 97/07/05 10:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
97/06/24 شهرآرا ، خراسان - - دانلود
info@expo.ir