مزايده برگزاری یازده عنوان نمایشگاهی – اردیبهشت ۱۴۰۱

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
1401/02/06 مزايده یازده عنوان نمایشگاهی 1401/02/16 23:00 1401/02/19 14:00 1401/02/20 12:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
1401/02/06 شهرآرا - قدس - روزنامه رسمی - - دانلود
info@expo.ir