مزايده برگزاري نمايشگاه

تاریخ: موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی احتمال تمدید
1396/05/08 مزايده برگزاري نمايشگاه 1396/05/18 1396/05/18 1396/05/19  

 

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی جمع کل
           
info@expo.ir