فراخوان مشارکت در تکمیل سالن نمایشگاهی خلیج فارس

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
99/07/27 مشارکت در تکمیل سالن نمایشگاهی خلیج فارس - - -

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
- خراسان، دنیای اقتصاد، شهرآرا - - دانلود
info@expo.ir