فراخوان عناوین رویدادهای جدید نمایشگاهی – فروردین 1400

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
1400/01/22 فراخوان عناوین رویدادهای جدید نمایشگاهی - 1400/02/01 -

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
1400/01/22 خراسان - - دانلود
info@expo.ir