فراخوان عناوین رویدادهای جدید نمایشگاهی

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/06/14 فراخوان عناوین رویدادهای جدید نمایشگاهی - 98/06/14 -

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/04/14 خراسان - - دانلود
info@expo.ir