فراخوان شناسایی غرفه سازان نمایشگاهی (حقیقی و حقوقی)

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
97/07/21 فراخوان شناسایی غرفه سازان نمایشگاهی (حقیقی و حقوقی) - 97/08/10 -

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
- - - - دانلود
info@expo.ir