شرايط فراخوان انتخاب پيمانکار

تاریخ: موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی احتمال تمدید
1396/02/20 شرايط فراخوان انتخاب پيمانکار 1396/03/03 1396/03/03 1396/03/06  

 

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی جمع کل
 1396/02/21  خراسان، شهرآرا        
info@expo.ir