خدمات فنی مهندسی و نگهداری ابنیه و تاسیسات مکانیکی97 – نوبت دوم

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
97/07/21 خدمات فنی مهندسی و نگهداری ابنیه و تاسیسات مکانیکی - 97/07/30 14:30 97/08/01 10:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
97/07/21 شهرآرا ، خراسان - - دانلود
info@expo.ir