تجدید مزایده یک عنوان نمایشگاهی – دی 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/10/18 تجدید مزایده یک عنوان نمایشگاهی - 98/10/28 14:30 98/10/29 14:30

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/10/18 خراسان - - دانلود
info@expo.ir