تجدید مزایده سه عنوان نمایشگاهی – اسفند 98

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
98/12/05 تجدید مزایده سه عنوان نمایشگاهی - اسفند 98 - 98/12/14 14:30 98/12/15 13:30

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
98/12/05 خراسان - - دانلود
info@expo.ir