تجدید مزایده برگزاری چهار عنوان از نمایشگاه های سال 1400

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
1400/08/06 تجدید مزایده برگزاری چهار عنوان از نمایشگاه های سال 1400 - 1400/08/17 14:30 1400/08/18 10:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
- - - - دانلود
info@expo.ir