اطلاع رسانی، بازاریابی و جذب نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان – شهر بیشکک

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
1401/02/06 اطلاع رسانی، بازاریابی و جذب نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان - شهر بیشکک 1401/02/10 14:00 1401/02/10 14:30 1401/02/14 12:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
- - - - دانلود
info@expo.ir