نشست هم اندیشی مدیران عامل صنعت نمایشگاهی کلانشهرهای ایران

نشست هم اندیشی مدیران عامل صنعت نمایشگاهی کلانشهرهای ایران با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، 26 اردیبهشت 97 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.

info@expo.ir