جلسه مشورتی اعضای انجمن نمایشگاه بین المللی ایران با جناب آقای رازدار ، مدير عامل محترم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران

جلسه مشورتی اعضای انجمن نمایشگاه بین المللی ایران با جناب آقای رازدار ، مدير عامل محترم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران دربررسی مسائل و مشکلات مراکز نمایشگاهی استان های کشور برگزار گردید.

 

info@expo.ir