بازدید سردار غفورپور و دبیریان رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهدمقدس از مرکز واکسیناسیون نمایشگاه بین المللی مشهد

بازدید سردار غفورپور و دبیریان رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهدمقدس از مرکز واکسیناسیون نمایشگاه بین المللی مشهد

 

info@expo.ir