مجموعه صنايع دستي يغما

اين مجموعه كه در واقع شهرك كوچكي از كارگاه هاي صنايع دستي استان هاي كشور مي باشد ضمن نمايش شيوه خلق آثار صنايع دستي، ايجاد نمايشگاه دائمي وكارگاه هاي آموزشي، خدمت بزرگي به حفظ اين آثار، هنر، ميراث فرهنگي و ساماندهي و توسعه بازار فروش آن ها مي نمايد. مجموعه با زيربناي 5000 مترمربع در زميني به وسعت 6000 مترمربع در مجاورت ميدان مركزي و در مفصل دوكولوني نمايشگاهي احداث مي گردد و ضمن قابليت دسترسي مستقل، از پاركينگ اختصاصي نيز برخوردار است.

info@expo.ir