سالن چند منظوره عطار

سالن چنـد منظـوره عطـار بـا كـاربري كنفرانـسي – نمايـشگاهي اجـرا مـي گــردد. ايــن ســالن بــا زيربنــاي 7200 مترمربــع در زمينــي بــه وســعت 5300 متــر مربــع در محــل فعلــي ســكوي عطــار – در حاشــيه آب نمــاي مركــزي و در مجــاورت كــوه گرانيتــي نمايــشگاه طراحــي شــده و قابليــت بهــره بــرداري در شــرايط مختلــف از جملــه برگــزاري كنفــرانس و همــايش ها، مراسم و مجالس رسمي، نمايشگاه ها و گالري ها را دارد.
اين سالن با كفسازي دو جداره جمع شونده قابليت تبديل كف مسطح به شيب دار را فراهم مي نمايد و امكان ايجاد كاربري هاي متنوع را فراهم مي آورد.
هدف از اجراي چنين سالني استفاده از تكنولوژي نوين جهت خدمات رساني بهتر به مشتريان، صاحبان صنايع ، بنگاه هاي اقتصادي و فعالان تجاري كشور و ساير اقشار و گروه ها مي باشد.

ادامه در حال بارگزاری در سایت …

info@expo.ir